برنامه سینماهای شهرستان رشت

سینما میرزاکوچک

شماره تماس : 33222633-013

 آدم باش

سینما 22 بهمن

شماره تماس : 33222549-013

پدر آن دیگری
سینما سپیدرود سالن شماره (1)

شماره تماس : 33222635-013

نقش نگار
سینما سپیدرود سالن شماره (2)

شماره تماس : 33222635-013

شکاف